Duidelijk in overheid en ICT


Het aantal ICT ontwikkelingen dat op gemeenten afkomt is zeer omvangrijk. Implementatie van de elektronische overheid (e-dienstverlening), decentralisatie van steeds meer taken en verantwoordelijkheden van de centrale overheid naar gemeenten op het gebied van (jeugd)zorg en werk, maar ook bijvoorbeeld de samenvoeging van verschillende gemeentes. Enerzijds dienen gemeenten een geheel eigen electronische dienstverlening achter één loket voor hun burgers te realiseren, anderzijds dienen gemeenten aan te sluiten op landelijke basisvoorzieningen en basisregistraties.

Deze ontwikkelingen leiden vaak tot ingrijpende veranderingen in de gemeentelijke organisatie en de toepassing van ICT. Door de toenemende complexiteit van ICT binnen gemeentes wordt een efficiënte basisinfrastructuur steeds belangrijker. Digitalisering betekent bijvoorbeeld een complexere organisatie van gebruikers, netwerken en applicaties. ICT is niet langer plaatsgebonden en dient rondom de virtueel werkende, fysieke gebruiker georganiseerd worden. Standaardisatie, centralisatie en optimalisatie van de ICT infrastructuur is noodzakelijk. Systemen, netwerken, applicaties en de complete infrastructuur dienen slimmer ingericht, beheerd en onderhouden te worden.

Daarnaast is het beveiligingsaspect zeer actueel. De hoeveelheid data groeit sneller dan ooit en deze moeten veilig worden bewaard en teruggehaald kunnen worden. Het betreft vaak zeer privacy gevoelige informatie als financiële data, gezinssamenstelling, informatie over (jeugd)zorg en maatschappelijke ondersteuning. Informatie die burgers verplicht moeten geven en waar erg zorgvuldig mee om moet worden gegaan in het kader van de privacy wetgeving. Zowel de ICT system als de data dienen dan ook te voldoen aan de normen voor informatiebeveiliging.

Onze specialisten helpen gemeenten de ICT voorzieningen optimaal af te stemmen op de primaire bedrijfsprocessen met als doel dat de noodzakelijke veranderingen het gewenste effect hebben.

Storage

1Appliance helpt gemeenten bij de complexe (ICT) uitdagingen waarvoor zij staan.

CONTACT SALES